TOP
사역소식

교육
제4기 온라인 비전스쿨 STORY

2021.02.23

본문

제4기 온라인 비전스쿨 STORY- 일시: 2월 18(), 19(오후 1~5

- 장소줌(ZOOM) 클래스

- 수료자: 22개 지회 38

-서약식 및 수료소감 대표: 전주지회 최철승 회원


031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064033_5648.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064034_0827.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064034_5222.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064035_0042.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064035_4719.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064035_9047.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064036_3786.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064036_8334.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064037_31.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064037_7325.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064062_5557.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064063_0144.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064063_4573.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064063_895.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064064_3282.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064064_7675.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064065_1971.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064065_6323.jpg
031b267d1a0c92a721ef6f97256272b2_1614064066_378.png