TOP
사역소식

한국대회
[제48차 CBMC 한국대회] 둘째날 저녁

2022.08.29

본문

둘째날(8월 16일) 저녁


특송 : 서울북부연합회 중창단         
지역교회 심방 발대식 
해외한인 환영의 밤

51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760132_8559.jpg
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760132_0747.jpg
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760133_5366.jpg
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760134_1674.jpg
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760134_6781.jpg
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760135_2113.jpg
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760135_7485.jpg
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760136_3907.jpg
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760137_1217.jpg
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760166_2605.jpg
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760166_9444.jpg
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760167_5343.jpg
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760168_1313.jpg
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760169_0391.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760170_0477.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760170_9794.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760171_9383.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760172_8834.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760173_7312.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760201_204.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760202_1151.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760202_9207.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760203_8513.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760204_7157.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760205_6379.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760206_479.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760207_3204.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760208_1372.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760209_0463.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760226_046.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760226_9664.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760227_8264.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760228_7135.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760229_717.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760230_7012.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760231_6593.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760232_5419.JPG
51ee343c3b656873c3e328eec5df98b9_1661760225_0649.JPG