CBMC_(사)한국기독실업인회
공지사항
  • > 뉴스 > 공지사항
제14차 유럽 한인CBMC 독일프랑크푸르트 대회안내
  • 작성자: 관리자
  • |
  • 작성일: 18-01-29 11:33
  • |
  • 조회: 2,940회

d06d6ec3ecf0e4a38d24ffbedbb79991_1520320 

 d06d6ec3ecf0e4a38d24ffbedbb79991_1520304 

참가신청서 다운받기 => http://cbmc.or.kr/new/bbs/board.php?bo_table=home_notice&wr_id=199 

신청서 작성 후 sylee@cbmc.or.kr 로 보내주시면 감사하겠습니다.           

 d06d6ec3ecf0e4a38d24ffbedbb79991_1520304
 

 

 

          

       대회 참가 문의: 이성열 실장(070-8233-7407  / 010-9934-7322)

​        참가신청서 다운받기 => http://cbmc.or.kr/new/bbs/board.php?bo_table=home_notice&wr_id=199 

       대회 영상: https://youtu.be/cQnRp5zEUjY

       대회 소개영상 바로 보기 ▼