CBMC_(사)한국기독실업인회
주요소식
  • > CBMC 소식 > 주요소식
[2019 서울 경기 인천권 신년인사회] 중앙임원회, 연합회(서울권) y총연합회 단체사진
  • 작성자: 관리자
  • |
  • 작성일: 19-01-09 15:35
  • |
  • 조회: 803회

서울.경기.인천권 기독실업인 한자리에 모여 일터사역과

비전을 다짐하다 

 

 

중앙임원회​

 

b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
 

 

 

▼서울남부연합회​

 

b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015

 

 

 

▼서울동부연합회​(세계로지회)

 

b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
 

 

 

서울서부연합회​

 

b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
 

 

 

 

▼서울북부연합회​

 

b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015

 

 

 

▼y총연합회​

 

b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
b9015c2a25c0c89a1872e81361ac606d_1547015
 

 

 

신년인사회 경기권 연합회 단체 사진 보기 ▶

http://cbmc.or.kr/new/bbs/board.php?bo_table=g_party_center&wr_id=170


신년인사회 기사, 행사 사진 보기​ 

http://cbmc.or.kr/new/bbs/board.php?bo_table=g_party_center&wr_id=164